Χαρτογράφηση Σπίλων

Η δερματοσκόπηση είναι μια ειδική απεικονιστική μέθοδος που επιτρέπει την μεγέθυνση της εικόνας του σπίλου, τη λεπτομερή εξέταση των επιμέρους χαρακτηριστικών του και την τελική αξιολόγηση με βάση τα δερματοσκοπικά κριτήρια. Στη συνέχεια γίνεται ψηφιακή φωτογράφηση και καταγραφή όλων των σπίλων του ασθενούς ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους. Η εξέταση αυτή ονομάζεται χαρτογράφηση σπίλων και γίνεται ανά έτος εκτός εάν υπάρχει λόγος στενότερης παρακολούθησης.

Η δερματοσκόπιση είναι ζωτικής σημασίας εξέταση κυρίως για άτομα με μεγάλο αριθμό σπίλων, ανοιχτό φωτότυπο ή ιστορικό μελανώματος στην οικογένεια.

Χαρτογράφηση Σπίλων